Realizacja projektu „Muzyczny Klucz do Europy” prowadzona będzie w okresie od 01.06.2017 do 31.08.2018.

Jednym z jej głównych punktów będą zagraniczne mobilności edukacyjne, w których udział weźmie siedmioro nauczycieli naszej szkoły. Wytypowani uczestnicy reprezentują całe spektrum działań edukacyjnych realizowanych w szkole, zarówno edukację wczesnoszkolną, klasy 4-8, jak również liceum. Są wśród nich także szkolni liderzy innowacji i rozwoju technologicznego. Taki dobór członków zespołu projektowego zapewni szerokie, holistyczne spojrzenie na realizację zadania oraz takie jego zaplanowanie i przeprowadzenie, aby jak najlepiej przyczyniło się ono do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych placówki.

Dwoje uczestników weźmie udział w szkoleniach metodyczno-językowych, wybranych z uwagi na ich bogaty i różnorodny program. W ich trakcie nauczyciele zapoznają się z szerokim spektrum nowoczesnych metod dydaktycznych, uwzględniających m.in. wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, innowacyjne techniki motywacji i aktywizacji uczniów, a także sposoby indywidualizacji ich pracy podczas zajęć lekcyjnych. Zdobędą także wiedzę z zakresu metodologii CLIL, zorientowanej na naukę innych przedmiotów w języku obcym.

Pięcioro nauczycieli uczestniczyć będzie w szkoleniach językowych, ukierunkowanych na poprawę umiejętności efektywnej komunikacji w języku angielskim. Celowi temu służyć będzie doskonalenie mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania, a także ćwiczenie płynnej komunikacji. Sprzyjać temu będzie dodatkowo obcojęzyczne środowisko, w jakim znajdą się uczestnicy, co wymusi na nich interakcje w języku angielskim.

Wybrane kursy, wytypowane w oparciu o analizę dostępnych programów szkoleniowych, uznane zostały za najlepiej wpisujące się w realizację celów przedsięwzięcia. Duże znaczenie miał też wybór możliwie dużej liczby różnych lokalizacji, co sprzyjać będzie uzyskaniu przez nauczycieli szerokiego zakresu wiedzy metodologiczno-dydaktycznej oraz historyczno-kulturoznawczej, a także nawiązaniu licznych kontaktów z nauczycielami z innych państw.

Celem ograniczenia niedogodności związanych z nieobecnością nauczycieli w szkole, zadbano również o rozłożenie wyjazdów w czasie (od lipca do października 2017 roku).

Przed rozpoczęciem mobilności, ich uczestnicy wezmą udział w działaniach przygotowawczych, obejmujących autorefleksję metodologiczną, trening językowy oraz uzupełnienie wiedzy kulturoznawczej, realizowanych indywidualnie oraz wspólnie przez wszystkich członków zespołu. Wpłynie to na poprawę efektywności przyswajania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli. Pomoże również dokonać zawodowej autorefleksji, która ułatwi uczestnikom planowanie rozwoju swoich kompetencji.

O trwałości i długofalowym wpływie projektu zdecydują z kolei działania upowszechniające, obejmujące organizację wykładów, warsztatów i lekcji otwartych, podczas których członkowie zespołu przekażą słuchaczom zdobytą wiedzę oraz będą promować ideę uczenia się przez całe życie.

Stworzona została także strona internetowa projektu będąca poświęconym jego realizacji blogiem i grupa na portalu Facebook.

Działania te pozwolą włączyć do grona beneficjentów zadania szerokie grono nauczycieli, uczniów, rodziców oraz inne zainteresowane osoby.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę poziomu kompetencji dydaktycznych i językowych szkolnej kadry pedagogicznej, co przyczyni się poprawy poziomu nauczania. Będąc przykładem dobroczynnego wpływu idei uczenia się przez całe życie, przysłuży się jej popularyzacji wśród nauczycieli i uczniów. Umożliwi również nawiązanie wielu międzynarodowych kontaktów, które stanowić będą zalążki przyszłej współpracy z placówkami z innych krajów.

Przyczyni się zatem wydatnie do zaspokojenia potrzeb rozwojowych szkoły, zdiagnozowanych w toku przeprowadzonej analizy SWOT, w ramach której wyszczególniono cztery zasadnicze cele europejskiego rozwoju placówki:

  • Podniesienie poziomu kompetencji dydaktycznych pracowników,

  • Podniesienie poziomu umiejętności językowych pracowników,

  • Promocja idei kształcenia ustawicznego wśród uczniów i nauczycieli,

  • Wzmocnienie pozycji szkoły na europejskim rynku edukacyjnym,

  • Promowanie postaw otwartości i tolerancji.

 


Projekt "Muzyczny klucz do Europy" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Treść strony internetowej odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.